Sold out

Guru purnima all homas

$1,501.00

All homas  (Sri Karya Siddhi Ganapathi homam with 1008 modukas

Sri Lakshmi homam with Bilva Fruit for Lakshmi kataksham

Sri Rudra Homam

Sri Chandi Homa

Sri Dakshinamurthy Kavacha Homa

Sri Dakshinamurthy Gayatri Mantra Homa

Navagraha Shanti Homa

Nakshatra Shanti Homa)